Meghívó közgyűlésre, pályázati kiírás a MOB-elnöki tisztségre

2022. 01. 13.
Megosztás


A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége január 29-re elnökválasztó közgyűlést hívott össze. A meghívó teljes szövege, benne az elnökválasztással kapcsolatos információk alább olvasható.

A meghívólevél ide kattintva letölthető.

A Magyar Olimpiai Bizottság tagjai részére
Meghívó a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésére

A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 4/2022. számú határozatával az Alapszabály 31. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlését 2022. január 29. napjára (szombat) 10 órára, a Larus Rendezvényközpontba (cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 18/B.) hívta össze. A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés időpontja: 2022. január 29. (szombat) 11 óra, helyszíne: Larus Rendezvényközpont (cím: 1124 Budapest, Csörsz utca 18/B.).

Az Elnökség a Közgyűlés napirendjére az alábbi javaslatot tette:
1. Döntés az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosításáról.
2. Elnökválasztás.

Tájékoztatom a tagságot arról, hogy az Alapszabály 21. § (5) bekezdésének értelmében a MOB-tagok a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítésére vonatkozó indítványt az Elnökség elfogadja, akkor a napirendet ki kell egészíteni, és az új napirendi pontokról a MOB-tagokat igazolható módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Ennek alapján kérem a tagságot, hogy amennyiben a megjelölt napirendhez egyéb javaslataik vannak, azokat legkésőbb a meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül szíveskedjenek megküldeni az [email protected] e-mail címre vagy postai úton eljuttatni a Magyar Olimpiai Bizottság címére (1539 Budapest, Pf. 679).
Az Alapszabály 20. § (1)-(2) bekezdése szerint a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a MOB-tagok több, mint a fele jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredetivel azonos napirenddel kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent MOB-tagok számától függetlenül határozatképes.
A napirendi pontokhoz tartozó anyagok elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

Az elnökválasztással kapcsolatos szabályokról az alábbiak szerint tájékoztatom a tagságot:
A Magyar Olimpiai Bizottság elnöki tisztségére bármely, a Közgyűlés napján tagsági jogviszonnyal rendelkező MOB-tag nyújthat be pályázatot.
Az elnöki mandátum 2022. február 1-jétől a 2024. évi tisztújító Közgyűlés napjáig tart.
Az Alapszabály 26. § (3) bekezdése szerint a pályázatot a Főtitkárnak kell írásban, igazolható módon benyújtani a Közgyűlést megelőző tizedik nap 16 óráig, azaz a pályázatnak legkésőbb 2022. január 19-én 16:00 óráig be kell érkeznie a Magyar Olimpiai Bizottsághoz. A pályázatot papír alapon a MOB Irodába (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.), továbbá elektronikus úton az [email protected] e-mail címre is be kell nyújtani.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó önéletrajzát és motivációs levelét. A pályázatok közzétételre kerülnek a Magyar Olimpiai Bizottság hivatalos honlapján (www.olimpia.hu), valamint kiküldésre kerülnek a Közgyűlésen részvételre jogosultak részére a napirendi pontokhoz tartozó anyagok részeként.
Az Alapszabály 26. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázatot benyújtó MOB-tagnak legkésőbb 2022. január 29-én 9:30 óráig, a választás napján érvényes - 90 napnál nem régebbi - hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányával igazolnia kell a Főtitkár részére, hogy büntetlen előéletű.
A választás titkos szavazással történik. Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a Közgyűlésen jelenlévő MOB-tagok több, mint felének „igen” szavazatát megszerezte.

Szíves megjelenésükre feltétlenül számítok!
Budapest, 2022. január 13.
Szívélyes üdvözlettel,
Kulcsár Krisztián elnök

(MOB)