Nyíregyházi Egyetem

Szakmai bemutatkozás:

A Nyíregyházi Egyetem jelenleg a legnagyobb felsőoktatási intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Nyíregyháza városában. A mezőgazdasági és műszaki szakképzés helyi előzményei az 1930-as évektől eredeztethetők. A pedagógusképzés múltja a jogelőd intézményekben már 1914 óta jelen van a városban. A 2000-ben megvalósult szervezeti integráció során a Bessenyei György Tanárképző Főiskola és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karának egyesüléséből, illetve a belső strukturális átalakításból jött létre a Nyíregyházi Főiskola, amely 2016. január 1-jétől Nyíregyházi Egyetem néven, mint alkalmazott tudományok egyetemeként működik. A Nyíregyházi Egyetem alapvetően regionális szerepet tölt be elsődlegesen az Északalföldi régióban, ezen belül is Szabolcs−Szatmár−Bereg vármegyében, valamint a vármegyehatárhoz közel élő fiatalok továbbtanulási igényeit elégíti ki.

A Nyíregyházi Egyetem a szabolcsi vármegyeszékhely zöldövezetében, a Sóstói parkerdő szomszédságában található, ahol igazi egybefüggő „zöld” campusként működik. Az intézményben 14, legalább 100 fő befogadására alkalmas előadóterem található. Ezt egészítik ki a speciális laboratóriumok és műhelyek, a hangversenyterem, a különféle szaktantermek, a természettudományi, műszaki laborok, kutatószobák és kutatólaborok. A Központi Könyvtár több mint 250 ezres dokumentumállománnyal kínál különféle szolgáltatásokat. A 21. századi tanulási környezet meghatározó színterei az informatikai laborok. A campus teljes területén ingyenes Wifi lefedettséget biztosít. Az intézmény virtuális campust is működtet, amelynek felületén mintegy 200 e-learning kurzus, illetve távoktatási lehetőségeket kihasználó oktatási anyag érhető el. A tanulmányi épületek mellett országos viszonylatban is egyedülálló sportlétesítmények állnak az egyetemi hallgatók rendelkezésére. A campus területén kialakított szabadtéri sportlétesítmények közül kiemelendő a rekortán borítású atlétikapálya, a két kézilabdapálya, a három teniszpálya, a streetball pálya, a kalandpark és kondipark. A fedett sportlétesítmények közül sportcsarnok, atlétikai csarnok, uszoda, gimnasztikaterem, fitneszterem kínál lehetőséget mozgásra.

Élsportolói program:

A Nyíregyházi Egyetem sportkoncepciója

Előzmények

A Nyíregyházi Egyetem, és jogelőd intézménye ötvenhat éves múlttal, és hagyományokkal rendelkezik a régió testnevelő tanár és sportszakember képzésében. A testnevelés és sporttudományi képzési terület mindig is nagyon népszerű volt az intézmény képzési kínálatában. A Testnevelés és Sporttudományi Intézet hallgatói létszámát tekintve az egyetem összhallgatói létszámához viszonyítva nagy intézetnek mondható. Az oktatás magas szintű minőségének megőrzését mutatja, hogy a város és az észak-kelet magyarországi régió általános és középiskolai testnevelő tanárainak többsége intézményünkben szerez diplomát, és vesznek részt posztgraduális képzéseinkben. Szabolcs – Szatmár- Bereg vármegye, valamint a szomszéd vármegyék általános és középiskoláiban nagyrészt az intézményünkben végzett testnevelő tanárok formálják a felnövekvő generációk mozgáskultúráját, egészségtudatos szemléletét. A tanárképzés mellett a testkulturális képzési portfóliónk kiterjed a Sportszervező, valamint az Edző alapképzésekre. Az utóbbi képzést, egyre bővülő specializációs kínálattal a jövőben angol nyelven is kívánjuk indítani, ezzel kapcsolódva az egyetem hallgatói létszámának növeléséhez, valamint nemzetköziesítési törekvéseihez. A Testnevelés és Sporttudományi Intézetben több évtizedes szakmai tapasztalattal, országosan, és nemzetközileg is elismert kiváló sporttudományi szakemberek oktatnak, akiktől hallgatóink megalapozott pedagógiai, pszichológiai, és szakmódszertani ismereteket sajátítanak el. Az intézet oktatói a sportszakember képzés mellett ellátják a kötelező Általános testnevelés órákat, valamint a hallgatói szabadidősport szervezését és lebonyolítását.

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség 2013-ban kidolgozta a Hajós Alfréd Tervet (HAT), amely a 2013-2020-ig terjedő időszakra nézve az egyetemi-főiskolai sport szakmai programjainak alapdokumentumává vált. Ehhez a dokumentumhoz igazodva alakította ki a Nyíregyházi Egyetem a sportkoncepcióját, melynek fő irányai meghatározták az egyetemi sportéletet: 1. Kettős életpálya modell kialakítása (sportolói ösztöndíjrendszer, egyéni tanrend); 2. Fogyatékosok Egyetemi sportjának fejlesztése; 3. Egészségfejlesztő Egyetem létrehozása.

A Nyíregyházi Egyetem sportkoncepciója a 2021-2026-ig terjedő időszakra

Az Intézmény sportkoncepciója 3 alapdokumentummal összhangban került kialakításra.

1. A Nyíregyházi Egyetem Közfeladat - Finanszírozási Szerződése

2. Fokozatváltás a felsőoktatási sportban – Hajós Alfréd Terv ( HAT) 3.0 ( 2020-2025)

3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019- 2024. közötti sportkoncepciója

A felsőoktatási modellváltással járó átalakulások következtében a Magyar - Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a 2020-2025-ös időszakra a HAT szellemiségével összhangban meghatározta a továbbfejlesztéshez szükséges irányokat, figyelembe véve a HAT keretében elért eddigi fejlesztési, és szakmai eredményeket is. A keretprogram 2025-ig fogalmazza meg az egyetemi sport stratégiai irányait és lépéseit (egyetemi szabadidő sport, egyetemi versenysport, és egyetemi sportinfrastruktúra fejlesztés). A kidolgozott keretstratégia intézkedésekhez illeszkedve készítette el a Nyíregyházi Egyetem azt a Cselekvési Tervet, mely az egyetemi sportélet ösztönzésére irányul mind a versenysport, mind a szabadidősport, mind pedig a fogyatékosok egyetemi sportja területén.

Kettős életpálya modell kialakítás, versenysport

Az elmúlt időszakban szakjainkkal lehetővé tettük azt, hogy a város, a régió és az ország sportegyesületeiben, szakosztályaiban sportolók sportkarrieren túlmutató életpálya- tervezésének terhei csökkenjenek annak érdekében, hogy a figyelmüket a sportteljesítmény javítására irányíthassák, valamint hogy a városunk különböző egyesületeiben, szakosztályaiban magas szinten sportoló fiatalok Nyíregyházán maradjanak, és a profi sport mellett felsőfokú tanulmányokat folytathassanak, diplomát szerezzenek, ezzel segítve kettős karrierjük kiépítését Az Intézmény küldetése, hogy a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkező, kiváló szakembereket képezzünk a város és a régió iskoláinak, sportegyesületeinek. A Magyar Olimpiai Bizottság szellemiségét tükrözve a Nyíregyházi Egyetem szabályzataiba foglaltan támogatja a sportoló hallgatókat annak érdekében, hogy tanulmányaik folytatása mellett sikeresek legyenek a sportban és a későbbi karrierjükben egyaránt. Ennek gyakorlati megvalósítására egyéni tanulmányi és vizsgarendet, a sportbeli terheléshez igazodó kontaktóra-látogatási kedvezményt, mentális támogatást, a tananyag elektronikus elérhetőségét, valamint személyes mentor és patronáló támogatást biztosít. A hallgatói sportszolgáltatások folyamatos bővítése mellett ösztöndíjrendszerrel motiválja a rendszeresen sportoló, az intézménynek eredményességükkel elismerést szerző hallgatókat.

Egészségfejlesztő egyetem, egészséges Campus Szabadidősport

Az Egészségfejlesztő Egyetem, Egészséges Campus létrehozása érdekében törekszünk az egészségtudatos életmódra ösztönző környezet kialakítására Intézményünkben. A Nyíregyházi Egyetem által a Közfeladat Finanszírozási Szerződésében vállat indikátorok elérésének segítése érdekében a hallgatói rekreációs sport területén a négy évszak program keretein belül folyamatosan biztosítottak a házibajnokságok, a heti rendszerességgel megszervezett sportaktivitások, valamint az egyetemi polgárság mellett, a városi lakosságra is kiterjedő nagyszabású sportesemények. Célunk az Egyetem hazai és nemzetközi vonzerejének valamint beiskolázási létszámának növelése, az egyetemi hallgatók csapakohéziójának emelése, a lemorzsolódás csökkentése, és a fogyatékosok egyetemi sportjának fejlesztése. A testnevelés és sporttudományi képzések mellett a Intézményünk nagy gondot fordít az egyetemi hallgatók általános testnevelésére, hiszen felnőtt és a felsőoktatásba került az a generáció, akik a köznevelésben már részt vettek a mindennapos testnevelésben.

Fogyatékosok egyetemi sportjának fejlesztése

Az egyetemi Polgárság egészségmegőrzésének és egészségvédelmének érdekében a Hallgatói Önkormányzati Testülettel közösen jelentős szerepet vállal az intézmény azzal, hogy magas színvonalú és változatos, az esélyegyenlőség elvárásainak mindenben megfelelő szabadidős sportéletet biztosít a Campus területén rendszeresen megrendezett sportprogramok keretében. A fogyatékos hallgatók testmozgásának, valamint versenyeztetésének biztosításáért a korábbi évek „Elfogadás – Sport - Aktivitás” érzékenyítő sportnapjának folytatásaként minden évben számos rendezvénnyel kapcsolódunk a Fogyatékkal Élők Egyetemi Sportnapja programjához.

Képzési hely:

A Nyíregyházi Egyetem épületei és sportlétesítményei egymáshoz közel, egy campuson, a város erdejének szomszédságában, zöldövezettel határolva, a városi stadion szomszédságában találhatóak.

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.